DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání / Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-958/2018-1-111
Číslo programu:B59-09-13-202
Datum konání:14. listopadu 2020
Čas konání:8.30 - 15.30
Místo konání:Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 420, České Budějovice
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Naděžda Kalábová
Organizační garant::Mgr. Eva Kopúnová, eva.kopunova@npi.cz, tel.: 387 699 019, 775 571 636
Poplatek:200,- Kč
Poznámka:Pouze pro účastníky Celostátní vzájemná výměna zkušeností - www.cvvz.cz.

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času


Popis programu

Cílem semináře je poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání formou celoroční hry a podle instrukcí naplánovat a rozvrhnout zajímavý program na celý rok. Celoroční hra může být přílohou vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi. Rozpracované aktivity se zajímavými motivačními prvky následně využijí nejen pedagogičtí pracovníci zájmového vzdělávání daného zařízení, ale také pedagogové pracujících s dětmi a mládeží, kteří mají příležitost na základě fantazie, možností či podmínek nabízené činnosti libovolně kombinovat, měnit, upravovat. Celoroční hry nabízí zajímavou inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem mladšího školního věku rozmanitou náplň volnočasových aktivit. Sestavený celoroční program lze využít zejména ve školní družině, školním klubu, středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě……….Nabídka činností určena dětem mladšího školního věku.

Přehled výuky (ukázky celoročních her, metodický a pedagogický rozbor, motivační příběh, metodické pokyny zpracování celoroční hry, tematické členění hry, výběr a nabídka činností, vlastní tvorba hry, prezentace vlastní celoroční hry).

Osmihodinová vzdělávací akce „Celoroční hry motivované pohádkovými příběhy“ se bude skládat z teoretických, ale i praktických činností. Program je připraven pro aktivity v učebně. Do programu budou začleněny i DVD prezentace a ukázky nejrůznějších činností s prvky zážitkové pedagogiky.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena